Informacija klientams

INFORMACIJA KLIENTUI (DRAUDĖJUI, APDRAUSTAJAM ir/ar NAUDOS GAVĖJUI)


Vadovaudamiesi LR Civilinio Kodekso 6.993 str., LR Draudimo įstatymo 78, 99 straipsniais, 149 straipsnio 4 dalimi, ir LB Priežiūros tarnybos 2011-02-22 nutarimu Nr. N-69 teikiame Jums šią informaciją:

1. Nepriklausomo draudimo tarpininko tapatybė ir adresas – Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Capital Insurance“; įmonės kodas - 126262886; buveinės ir veiklos adresas: Saltoniškių g.12, 08105 Vilnius.

2. Juridinių asmenų registras, kuriame registruotas 1 punkte nurodytas asmuo

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras, http://www.registrucentras.lt

3. Interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių įmonių sąrašas

Lietuvos Banko Priežiūros tinklapis https://www.lb.lt/lt/draudikai-ir-draudimo-tarpininkai.

4. Nuosavybės ryšiai su draudimo bendrovėmis

UADBB „Capital Insurance“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi jokios draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių. Jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi UADBB „Capital Insurance“ akcijų.

5. Institucijos, kurioms galima pateikti skundus dėl draudimo tarpininkų veiklos

Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos, susijusios su konkrečia draudimo sutartimi, galima taip pat pateikti toje draudimo sutartyje nurodytam draudikui.

Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos galima pateikti Lietuvos banko Priežiūros tarnybai.

Kreipimąsi į Lietuvos banką galima pateikti trimis būdais: 1). Per elektroninę ginčų nagrinėjimo priemonę „Elektroniniai valdžios vartai“; Užpildant Vartotojo kreipimosi formą (43 KB ) ir ją siunčiant Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, Žirmūnų g. 151, LT- 09128 Vilnius, el. paštas pt@lb.lt; 2).Pateikiant laisvos formos kreipimąsi ir jį siunčiant Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, el. paštas pt@lb.lt. Kad ir kokį būdą pasirinksite pateikti savo kreipimąsi, jis turi būti pateiktas valstybine lietuvių kalba. 3).Paskambinus nemokama informacine linija +370 800 50 500. Teikiant kreipimąsi turi būti nurodyta (pateikta): jūsų vardas ir pavardė, adresas.

6. Skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros

Draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir/ar nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų skundai ir/ar reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka sprendžiami derybomis ir/ar tarpininkavimu su draudiku, jei ko kita nėra nurodyta draudimo taisyklėse (sutarties sąlygose), taikytinose draudimo sutarčiai, iš kurios kilo skundas ir/ar reikalavimas.

7. Vartotojų skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros

Jei draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ir/ar nukentėjęs tretysis asmuo yra vartotojas (t. y. fizinis asmuo, įsigyjantis draudimą su jo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, bet asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti), tai, be 6 punkte nurodytų procedūrų, jis taip pat turi teisę, kad jo skundą ar reikalavimą dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka išnagrinėtų Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.

Vartotojas, manantis, jog draudikas draudimo sutartiniuose (ar su jais susijusiuose) santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis pasinaudoti savo teise kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą, pirmiausia privalo raštu kreiptis į draudiką, nurodydamas ginčo aplinkybės ir savo reikalavimą.

Draudikas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie draudiko atsakymo.

Jei vartotojo netenkina draudiko atsakymas arba jo negauna per nustatytą terminą, tai vartotojas per du mėnesius nuo draudimo bendrovės atsakymo gavimo dienos ar termino suėjimo dienos turi teisę užpildęs nustatytą formą kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą pt@lb.lt (skirsnis 5).

8. Atlygis už draudimo tarpininkavimo paslaugas

UADBB „Capital Insurance“, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais nurodo, kad atlygį už draudimo tarpininkavimo paslaugas gauna iš draudiko komisinio atlygio forma. Prieš draudimo sutarties sudarymą UADBB „Capital Insurance“ visais atvejais Jus informuos, jei gaunamą atlygį sumokėsite tiesiogiai Jūs, arba tuomet, kai gaunamas kitos rūšies atlygis yra ekonominė nauda, susijusi su draudimo sutartimi.

9. Konsultavimo pobūdis

Konsultuodama Jus, UADBB „Capital Insurance“ veikia kaip draudimo tarpininkas – draudimo brokerių bendrovė, vykdanti draudimo tarpininkavimo veiklą tiek kliento (draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens), tiek ir draudimo bendrovės (draudiko) pavedimu. Nepaisant to, UADBB „Capital Insurance“  visais atvejais veikia išimtinai kliento (draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens) interesais..

10. Informacija draudėjui, kurią pagal LR Civilinio kodekso 6.993 str. turi pateikti draudikas

Siūlomų draudikų pavadinimai, draudikų įmonių rūšys, adresai yra nurodyti pasiūlyme, prie kurio yra teikiama ši informacija.

Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka, draudiko elgesys, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai bei kita informacija yra nurodyta, konkrečios draudimo rūšies taisyklėse, su kuriomis draudėjui primygtinai rekomenduojame detaliai susipažinti iki draudimo sutarties sudarymo.

11. Draudimo sutartims taikoma teisė

Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkauja UADBB „Capital Insurance“, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12. Nuorašai (dublikatai)

Jei po draudimo sutarties sudarymo draudėjas kreipiasi į draudiką su prašymu išduoti draudimo taisyklių ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo (poliso), draudėjo raštiško prašymo sudaryti draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus, draudikas privalo, kai draudėjas sumoka sutartą atlyginimą, neviršijantį dokumentų nuorašų išdavimo sąnaudų (jei atlyginimas numatytas draudimo sutartyje), išduoti draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus.